ต้นสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. เครือข่ายเฝ้าระวังและฟื้นฟูคุณภาพน้ำคลองบางใหญ่
2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต
3. เครือข่ายเฝ้าระวังและฟื้นฟูคุณภาพน้ำคลองบางใหญ่
4. จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและการจัดการน้ำเสียตามกฎหมาย
5. ติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ
6. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
7. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste school)
8. โครงการชุมชนปลอดขยะ
9. ส่งเสริมให้ความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยมีความเข้าใจในการคัดแยกขยะที่มีคุณภาพ
10. โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ
11. โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ
12. โครงการสร้างวินัยคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และโครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ
13. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำทะเลชายฝั่งในพื้นที่ 5 จังหวัด
14. การเพิ่มประสิทธิภาพแผนปฏิบัติการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
15. การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
16. ส่งเสริมการจัดรูปแบบของเมืองตามหลักการของสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน
17. ควรมีกฎระเบียบบังคับห้ามใช้ภาชนะหรือวัสดุที่ย่อยสลายยาก หรือเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ในสถานที่ท่องเที่ยว โดยเฉพาะเขตอุทยานแห่งชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
18. ประชาสัมพันธ์การบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
19. การปรับปรุงระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน
20. โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา (วส.) ปี 2561 - 2562
21. โครงการกลไลการพัฒนาที่สะอาด (CDM)และประชาสัมพันธ์โครงการลดก๊าซเรือนกระจก
22. โครงการพัฒนากลไกและขับเคลื่อนการควบคุมมลพิษ ติดตามตรวจสอบน้ำทะเลชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมทางทะเล(ฝส.) ปี 2561
23. การศึกษาแนวทางยกระดับการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทการตกลงปารีส (ยส.)ปี พ.ศ. 2561
24. โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายของแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่ 5 จังหวัด (ภูเก็ต พังงา ระนอง กระบี่ ตรัง) งบ OSM (คส.) ปี 2561